Mergi la conținut

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

Anunț prelungire selecție parteneri pentru implementarea proiectului PoCIDIF Acțiunea 1.1. - Măsura 1.1.2

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB) anunță deschiderea procesului de selecție a partenerilor care doresc să participe in consorțiu cu INCDSB la proiectele Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, Prioritatea 1. Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România, Obiectivul Specific: RSO1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate (FEDR), Acțiunea 1.1 – Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI, Măsura 1.1.2 – Creșterea gradului de colaborare public-privat (OC și IMM), Apel de proiecte: Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privați.

Tematicile se vor încadra pe domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă sprijinite prin Măsura 1.1.2, conform anexei 11 la Ghidul Aplicantului, si anume:

  • Domeniul SI: 1.Bioeconomie, subdomeniile: Tehnologii pentru economia albastră; Ameliorarea semințelor și raselor; Tehnologii pentru agricultura ecologică, agroecologie și silvicultură; Agricultura 4.0; Alimente sigure și durabile pentru o dietă sănătoasă
  • Domeniul SI: 3. Energie și mobilitate subdomeniul Tehnologii moderne de generare a energiei cu emisii scăzute sau zero
  • Domeniul SI: 5. Materiale funcționale avansate subdomeniile Optoelectronica, Materiale compozite inteligente,  Materiale reciclabile și tehnologii pentru reciclarea materialelor, Materiale pentru aplicații electronice, electrice, fotonice, magnetice și în senzoristică, Materiale biocompatibile
  • Domeniul SI:  6. Mediu și eco-tehnologii subdomeniile Tehnologii pentru gestionarea, monitorizarea și depoluarea mediului, Tehnologii pentru economia circulară.

Consorțiile tematice care vor aplica pentru accesarea de proiecte pe acțiunea 1.1., măsura 1.1.2  vor fi alcătuite din INCDSB ca lider de parteneriat  și minim 3 întreprinderi, tematicile încadrate pe domeniile si subdomeniile de specializare inteligentă menționate anterior fiind incluse în direcțiile de cercetare ale INCDSB definite prin planul strategic multianual 2021-2027  care vizează, dar nu se limitează la: (1) mediu, biodiversitate și schimbări climatice, (2) agricultura, nutriție și siguranță alimentară, (3) bio-medicină și sănătate, (4) biotehnologii aplicate (biotehnologii agricole, biotehnologii alimentare, biotehnologii medicale, biotehnologii farmaceutice si dermato-cosmetice etc.), (5) biomateriale și bioproduse, (6) bioinformatică, (7) bioanaliză, și, în contextul național și european actual (8) bioeconomie circulară, (9) principiile Green Deal.

Întreprinderile care intenționează să coopereze cu organizațiile de cercetare din cadrul INCDSB pentru consorțiile tematice își vor exprima interesul in scris, printr-o scrisoare de interes (formatul scrisorii de interes se regăsește aici) pentru transferul de cunoaștere si al rezultatelor CDI disponibile la nivelul INCD Științe Biologice cu sucursale, respectiv pentru cele disponibile la nivelul filialelor INCDSB, și anume Institutul de Cercetări Biologice Cluj Napoca și Institutul de Cercetări Biologice Iași, menționându-se explicit domeniul si subdomeniul de specializare inteligenta de interes.  Entitățile interesate vor transmite scrisoarea de interes pe adresa: dir.inovare@incdsb.ro, in atenția dr. Simona Carmen Lițescu Filipescu, tel 0723519901, email: simona.litescu@incdsb.ro, cu Cc către office@incdsb.ro, office@icbcluj.ro, office@icbiasi.ro (după caz), semnată și stampilată de reprezentantul legal. Termenul de depunere a scrisorilor de intentie se prelungeste până la data de 16.07.2024, ora 16.00.

Condițiile de eligibilitate si regulile de finanțare pentru partenerii de tip întreprinderi sunt in conformitate cu prevederile din schema de ajutor de stat aprobata prin Ord. MIPE nr. 3284/31.08.2023 și cu schema de ajutor de minimis.

Procedura de selecție se realizează în conformitate cu METODOLOGIA DE SELECȚIE A PARTENERILOR PRIVAȚI DE CĂTRE ORGANIZAȚIILE DE CERCETARE CARE INTENȚIONEAZĂ SĂ DEPUNĂ PROIECTE ÎN PARTENERIAT, ÎN VEDEREA ACCESĂRII FINANȚĂRII DISPONIBILE ÎN CADRUL POCIDIF și implică respectarea tuturor criteriilor de selecție menționate precum și a următoarelor reguli: îndeplinirea criteriilor de eligibilitate administrativă în conformitate cu Schema de Ajutor de stat, respectiv schema de ajutor de minimis, precum si îndeplinirea condițiilor de eligibilitate tehnică.

Documentele necesare pentru verificarea eligibilității administrative (lista documentelor se găsește aici, criteriile de selecție sunt cele menționate in metodologia de selecție a partenerilor, fisa pentru verificarea conformității administrative si eligibilității se regăsește aici) se trimit pe adresa de email dir.inovare@incdsb.ro. Termenul de depunere a acestor documente se prelungeste pana la data de 18.07.2027 ora 16.00. Formatul documentelor necesare este disponibil in Ghidul Solicitantului si va fi trimis prin email, atât persoanei de contact cât si reprezentantului legal al entității interesate, după înregistrarea scrisorii de intenție.

Documentele necesare pentru verificarea eligibilității tehnice (lista documentelor se regăsește aici, criteriile de selecție sunt cele menționate in metodologia de selecție a partenerilor, fisa pentru verificarea eligibilității tehnice se regăsește aici) se trimit pe adresa de email dir.inovare@incdsb.ro. Termenul de depunere a acestor documente se prelungeste până la data de 23.07.2027 ora 16.00. Formatul documentelor necesare este disponibil in Ghidul Solicitantului si va fi trimis prin email, atât persoanei de contact cât si reprezentantului legal al entității interesate, după înregistrarea scrisorii de intenție.

Pentru întreprinderi cotele de finanțare se calculează ca procent din costurile eligibile din proiect, pe categorii de activități, în funcție de tipul întreprinderii (mijlocie, mică, inclusiv microîntreprinderi) și de locația de implementare, în conformitate cu prevederile Schemei de Ajutor de Stat, respectiv schemei de minimis pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin Prioritatea 1 a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF).

Rezultatul procesului de selecție a partenerilor va fi publicat pe site-ul INCDSB, pe următoare pagină, la data de 25.07.2024 iar scrisorile de admitere/respingere vor fi trimise către părțile interesate în termen de maxim 3 zile, la adresa de email furnizată prin scrisoarea de intenție.

Entitățile private selectate vor semna un acord de parteneriat împreuna cu organizația de cercetare lider de consorțiu și cu ceilalți membri ai consorțiului, pentru fiecare consorțiu tematic constituit conform prevederilor din Ghidul solicitantului.